• Users Online: 206
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Aloperine suppresses human pulmonary vascular smooth muscle cell proliferation via inhibiting inflammatory response

Chang Zhi, Zhang Peng, Zhang Min, Jun Feng, Hu Zhiqiang, Yang Jiamei, Wu Yuhua, Zhou Ru

Year : 2019| Volume: 62| Issue : 4 | Page no: 157-165

   This article has been cited by
 
1 Aloperine inhibits colorectal cancer cell proliferation and metastasis progress via regulating miR-296-5p/STAT3 axis
Wei Han, Desong Kong, Qin Lu, Wei Zhang, Zhimin Fan
Tissue and Cell. 2022; 74: 101706
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The Levels of TNF-a, Tissue Factor, and Coagulation Function in Rats with Pulmonary Hypertension and the Intervention Effect of Sildenafil Encapsulated by Targeted Nanocarriers
Xuan Ma, Xue-E Wang, Lin-Xia Xie, Sha Lu, Cheng Jiang, Min Tang
Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Aloperine Ameliorates IMQ-Induced Psoriasis by Attenuating Th17 Differentiation and Facilitating Their Conversion to Treg
Hai-Feng Zhou, Fa-Xi Wang, Fei Sun, Xin Liu, Shan-Jie Rong, Jia-Hui Luo, Tian-Tian Yue, Jun Xiao, Chun-Liang Yang, Wan-Ying Lu, Xi Luo, Qing Zhou, He Zhu, Ping Yang, Fei Xiong, Qi-Lin Yu, Shu Zhang, Cong-Yi Wang
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Oxidative Stress, Kinase Activation, and Inflammatory Pathways Involved in Effects on Smooth Muscle Cells During Pulmonary Artery Hypertension Under Hypobaric Hypoxia Exposure
Patricia Siques,Eduardo Pena,Julio Brito,Samia El Alam
Frontiers in Physiology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Aloperine protects against cerebral ischemia/reperfusion injury via activating the PI3K/AKT signaling pathway in rats
Zhimin Li,Xing Cao,Ligen Xiao,Ruijiao Zhou
Experimental and Therapeutic Medicine. 2021; 22(4)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Genus Sophora: a comprehensive review on secondary chemical metabolites and their biological aspects from past achievementsto future perspectives
Howaida I. Abd-Alla, Dalila Souguir, Mohamed O. Radwan
Archives of Pharmacal Research. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Betaine alleviates right ventricular failure via regulation of Rho A/ROCK signaling pathway in rats with pulmonary arterial hypertension
Yingjie Lv,Pengsheng Ma,Jialing Wang,Qingbin Xu,Jun Fan,Lin Yan,Ping Ma,Ru Zhou
European Journal of Pharmacology. 2021; : 174311
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Establishment of LC-MS/MS method for determination of aloperine in rat plasma and its application in preclinical pharmacokinetics
Shengbo Huang,Yuanjin Zhang,Yanfang Zhang,Jie Liu,Zongjun Liu,Xin Wang
Journal of Chromatography B. 2021; 1173: 122671
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Traditional Herbal Medicine Discovery for the Treatment and Prevention of Pulmonary Arterial Hypertension
Zhifeng Xue, Yixuan Li, Mengen Zhou, Zhidong Liu, Guanwei Fan, Xiaoying Wang, Yan Zhu, Jian Yang
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Research Progress on Anti-Inflammatory Effects and Mechanisms of Alkaloids from Chinese Medical Herbs
Sicong Li,Xin Liu,Xiaoran Chen,Lei Bi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Network Pharmacology-Based Analysis of the Pharmacological Mechanisms of Aloperine on Cardiovascular Disease
Bingwu Huang,Juncheng Xiong,Xuyong Zhao,Yihan Zheng,Ning Zhu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12

Aloperine Exerts Antitumor Effects on Bladder Cancer in vitro

Lijun Zhang,Jun Liang,Xiaohua Liu,Jianhua Wu,Daqing Tan,Wei Hu
OncoTargets and Therapy. 2020; Volume 13: 10351
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 A Review on Recent Advances in Aloperine Research: Pharmacological Activities and Underlying Biological Mechanisms
Haifeng Zhou,Junyi Li,Fei Sun,Faxi Wang,Mingyue Li,Yalan Dong,Heng Fan,Desheng Hu
Frontiers in Pharmacology. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article